ACHEMS 2019
Search

Presentations for Yuriy V. Bobkov


Chemosensory Receptors of Cydia pomonella (Lepidoptera: Tortricidae)
Alberto Maria Cattaneo, Yuriy V. Bobkov, Francisco Gonzalez, Stephen F. Garczynski, Peter Witzgall, William B. Walker III

Session: Poster Session V - 8:00AM Wed Apr 17 - Posters